Program

Na co se můžete těšit?

Hosté

Jakub Kohák, Raego, Felix Slováček, Miro Šmajda, Blanka Šrůmová, Jan Antonín Duchoslav,…

 

Program po celý den

Moderované soutěže, lisování domácího burčáku, dětské soutěže a workshopy, jízda na Segway, výstava strojů, rytíři, kapely, fotokoutek a další.

 

Vstupenky zakoupíte na místě. 

O Vinobraní

O víkendu 15. a 16. září patří Vypich skvělému vínu, jídlu a zábavě. Přijďte slavit s námi.

 

Začátek podzimu je spjatý se sklizní a vinobraním. Vracíme svátek vína do Prahy a chceme ho zpřístupnit široké veřejnosti. Proto jsme se rozhodli pouze pro symbolické vstupné.

Program Pražského vinobraní 2018

Těšit se můžete na vše, co ke správnému vinobraní patří. Vedle ochutnávek vína a dobrého jídla na vás čeká i kopec zábavy.

Degustace vína

Vinaři z Čech, Moravy a Slezska pro vás připraví to nejlepší ze svých sklípků, víno vám budou rozlévat a povídat si s vámi. Dozvíte se, jak různé druhy vína rozeznat, jak se víno připravuje a proč je právě to jejich nejlepší. Na jaké vinaře se můžete těšit? Tady najdete jejich seznam.

Oktoberfest

Abychom uspokojili každého návštěvníka, připravili jsme pro Vás Oktoberfest zónu, kde naleznete nejen hned několik značek z tradiční německé akce Oktoberfest, ale také bavorské klobásky, nebo preclíky s příjemnou dámskou obsluhou.

Salon luxusních vín

Jste milovníkem toho nejlepšího vína? Na Pražském vinobraní 2017 můžete ochutnat a pořídit luxusní vína za exklusivní ceny. Přijďte si nakoupit zásoby do své domácí vinotéky. Nabídka nejlepších vín z českých i zahraničních vinic uspokojí i ty největší znalce.

Výborné jídlo

Protože pořadatelský tým Pražského vinobraní 2018 je složený z profesionálů z oboru gastronomie i z profesionálních vinařů, dáváme si záležet nejen na výběru vína, ale také na občerstvení. Vedle ochutnávky specialit z české, vietnamské, mexické nebo řecké kuchyně, si můžete nakoupit i produkty od farmářů nebo ochutnat klobásky přímo z Německa. Klidně si přineste deku a uspořádejte si s přáteli piknik v blízkosti dobrého vína.

Výroba vlastního burčáku

Milujete burčák? A chcete se ho naučit vyrábět? Na Pražském vinobraní 2018 máte šanci! Přijďte si vyzkoušet, jak se burčák vyrábí a odneste si domů vlastnoručně připravený nápoj. Nebo se zapojte do soutěže v lisování burčáku. Soutěž je připravená i pro děti, které si mohou vyrobit vlastní mošt. Dospělí se mohou zapojit do klání ve šlapání hroznů nebo v rychlosti lisování.

Zábava a kapely

Těšit se můžete na koncert zpěváka Raega, který vůbec poprvé vystoupí veřejně v Praze. Z dalších hostů si můžete poslechnout Blanku Šrůmovou, kterou znáte z Tiché dohody. Chybět nebudou ani rytířské souboje nebo someliérský kurz.

Dětská zóna

Pro děti bude připravený pohádkový autobus od Hamleys, skákací hrady, malování na obličej, střílení z luku nebo jízda na segway.

Sazenice vinné révy

Chcete začít pěstovat vlastní víno? Připravené pro vás budou i sazenice vinné révy pro oblast Prahy a středních Čech. Zkušení pěstitelé vám vysvětlí vše o pěstování vína. K dispozici budou i odborníci ze společnosti Milcom, kteří vám ochotně provedou rozbor vašeho vlastnoručně vyrobeného burčáku.

Výstava strojů

Prohlédnout si budete moct opravdu velké stroje světoznámé značky John Deere a třeba se projet i na jejich sekačce. Pro děti budou připravené malé traktůrky, majitele rodinných domků zase potěší přehled techniky pro údržbu zahrady.

Přijdete? Těšíme se na vás.

Tým Pražského vinobraní 2018

On the weekend of 15 and 16 September, Vypich is dedicated to great wine, food, and entertainment. Come to celebrate with us.

 

Beginning of the fall is connected with wine harvesting and a Wine Festival. We bring this wine celebration back to Prague and we want to make it available to wide public. That is why we have decided for just a symbolic admission.

Program of the Prague Wine Festival 2018

You can look forward to all that belongs to a perfect Wine Festival. In addition to the tasting of wine and good food, there is also a lot of entertainment prepared.

Wine Degustation

Wine growers from Bohemia, Moravia and Silesia will prepare the best wine from their wine cellars for you; they will serve the wine and talk to you. You will learn how to distinguish different types of wine, how the wine is prepared and why theirs is the best one. So to which wine growers can you look forward? Here’s their list.

Oktoberfest

In order to satisfy every visitor, we have prepared for you the Oktoberfest zone where you will find not only several brands from the traditional German Oktoberfest event, but also Bavarian sausages or pretzels served by personable waitresses.

Show of Luxury Wines

Are you a lover of the best wine? At the Prague Wine Festival 2018 you can taste and buy luxury wines at exclusive prices. Come to replenish your wine cabinet. The offer of the best wines from Czech and foreign vineyards will satisfy even the greatest connoisseurs.

Great Food

Since the organizing team of the Prague Wine Festival 2018 consists of professionals in the field of gastronomy and professional wine growers, we pay attention not only to wine selection but also to refreshment. In addition to tasting specialties from Czech, Vietnamese, Mexican, or Greek cuisine, you can also buy products from farmers or taste sausages directly from Germany. Feel free to bring a blanket and arrange a picnic with your friends, close to good wine.

Production of own Federweisser

Do you love federweisser? And would you like to learn to make it? At the Prague Wine Festival 2017 you have a chance! Come to try how the federweisser is made and take home the beverage you make. Or join the competition in federweisser pressing. The competition is also prepared for children who can make their own must. Adults can engage in grape stomping or pressing speed competitions.

Entertainment and Bands

You can look forward to the concert of the singer Raego, who will publicly perform in Prague for the first time. Other guests present, you can listen to are Blanka Šrůmová, whom you know from the Tichá dohoda band. There will also be knight battles or a sommelier course.

Children’s Zone

There will be a Hamleys fairy tale bus, bouncy castles, face painting, bow shooting, or Segway rides will  prepared for children.

Grape Seedlings

Do you want to start growing your own grapes? There will also be grape seedlings prepared for you, suitable for vineyards in the area of Prague and Central Bohemia. Experienced growers will explain everything about wine growing. There will also be Milcom specialists present here, who will gladly make an analysis of the federweisser you make on your own.

Exhibition of Machines

You will be able to take a look at really big machines of the world-renowned John Deere brand and even take a ride on their mower. Small tractors will be prepared for children and house owners will be pleased with the equipment for garden maintenance.

Are You Coming? We are Looking Forward to Welcoming You.

The Prague Wine Festival 2018 team

Sobota

Program brzy zveřejníme

Neděle